Control Ice Pro na S2 POW

Osłona meteorologiczna i automatyczne odladzanie

S2, Ursynów, Warszawa, Polska

Control Ice Pro – to jeden z wielu modułów platformy Control Pro, który powstał z myślą o monitorowaniu działania systemu osłony meteorologicznej i automatycznego odladzania. System jest zainstalowany po obu stronach tunelu, zlokalizowanego na Ursynowie w Warszawie, w ciągu drogi ekspresowej S2 POW. Stanowi istotny element BRD na szlaku tranzytowym wschód-zachód.

Dzięki specjalistycznym czujnikom meteorologicznym oraz czujnikom stanu nawierzchni, system wykrywa wszelkie stany zagrożenia śliskością nawierzchni, oraz uruchamia automatycznie zraszanie, by pokryć środkiem odladzającym odcinki jezdni, które są nim objęte.

Fizyczna architektura systemu osłony meteorologicznej i zapobiegania gołoledzi jest podzielona na dwa niezależne odcinki: zachodni 300 mb i wschodni 500 mb.

Każdy odcinek posiada własną Stację Zapobiegania Gołoledzi, Drogową Stację Meteorologiczną i Dodatkowy Zestaw Kontrolny czujników stanu nawierzchni, oraz układ hydrauliczny z węzłami zaworów i dyszami tryskającymi.

Łączna długość instalacji sanitarnej wynosi ok. 8,5 km. Ilość wszystkich węzłów zaworów wynosi 70, a dysz tryskających wynosi 232 szt. Te dwa, niezależne od siebie podsystemy są ze sobą połączone pod względem komunikacji i oprogramowania na poziomie platformy informatycznej SCADA w CZT. Na tej platformie zostało zaimplementowane oprogramowanie integrujące Control Ice Pro do monitorowania podstawowych parametrów pracy systemu z możliwością jego wyłączenia w razie takiej konieczności.

Wszystkie dane z czujników meteorologicznych i drogowych oraz obrazy z kamer trafiają bezpośrednio i przy użyciu protokołu komunikacyjnego MODBUS na serwer w CZT i są tam przechowywane.

Do istotnych funkcji Control Ice Pro należy między innymi monitorowanie:

  • poziomu wody i solanki w zbiornikach, oraz ilości zużycia,
  • wybranych parametrów meteorologicznych i stanu nawierzchni drogowej.

Istotną cechą modułu Control Ice Pro jest jego skalowalność, czyli możliwość dodania kolejnych odcinków, objętych systemem odladzania w ciągu drogi S2, lub w razie konieczności innych urządzeń, oraz integracji w jednej aplikacji.

Aplikacja graficzna Control Ice Pro to użyteczne i praktyczne narzędzie dla administratorów dróg.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN