WIM Pro na S8 cz. I

Wysoki poziom bezpieczeństwa na drodze S8

S8, Wrocław, Warszawa, Białystok, Polska

Droga ekspresowa S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełni kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego.  Droga S8 łączy wschodnią granicę państwa z zachodem stanowiąc szkielet systemu transportowego Polski. Droga łączy ruch tranzytowy z Polski na Białoruś oraz poprzez Litwę do krajów skandynawskich. Jednocześnie jest popularnym szlakiem turystycznym łączącym stolicę Polski z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. W przeciągu 10 lat tą trasą przejechało 15,3 mln pojazdów ciężarowych.

Wiosną 2016 roku, firma APM PRO rozpoczęła prace związane z wykonaniem systemu preselekcji wagowej WIM Pro w ciągu drogi S8 na kilku odcinkach. Rozwiązanie to jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia degradacji drogi ze względu na obciążenie dużym ruchem tranzytowym.

Wyzwaniem była optymalna parametryzacja rozwiązania, umożliwiająca szybkie i sprawne dostarczanie prawidłowych, precyzyjnych danych do centralnej bazy danych administratora drogi. Szczególnym elementem powierzonego nam zadania było uzgodnienie z Inwestorem scenariuszy sterowania znakami o zmiennej treści, które zostały wybudowane przez APM PRO w ramach realizowanego zadania.

Zastosowane technologie: czujniki tensometryczne, diodowe znaki VMS, oprogramowanie WIM Pro

Zakres prac:

W ramach wykonanego Systemu Preselekcji Wagowej APM PRO wykonała:

  • oprogramowanie WIM Pro wraz z usługą przechowywania danych,
  • 6 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów,
  • zabudowę 6 modułów klasyfikacji pojazdów,
  • instalację 29 kamer rozpoznawania numerów rejestracyjnych,
  • budowę 22 tablic o zmiennej treści,
  • 6 punktów dostępowych do danych,
  • ponadto dla wszystkich kamer i tablic APM PRO zaprojektowało i dostarczyło konstrukcje wsporcze.

Termin realizacji: maj 2016 – maj 2018.

Referencje

© Copyright 1994-2024 APM PRO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000224306
REGON: 070448967, NIP: 547-02-94-651 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 PLN